10.01.2017. Call for Consultant (Project Cost Assessment)

Udruženju “Kali Sara – RIC” je potreban konsultant.

Detalje potražite na linku:

KALI SARA -CALL FOR CONSULTANT Cost Assessment BHRA

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

06.12.2016. Podjela setova odjeće djeci u JU za socijalni rad u Vukosavlju i JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Čika Jova Zmaj” u Bijeljini

U utorak 06.12.2016. predstavnici udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” su izvršili podjelu setova odjeće djeci u JU za socijalni rad u Vukusavlju i JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Čika Jova Zmaj“ u Bijeljini.

Ova aktivnost je sprovedena u sklopu projekta „Povećanje stope upisa djece u predškolske ustanove u pet (5) općina sa posebnim fokusom na romsku djecu” koje Udruženje realizira u saradnji sa općinama i vrtićima. Projekat je finansijski podržan od UNICEF BiH.

Uručeni su setovi za 43 dječaka i 41 djevojčica.

Pakete je dodijelio tim Kali Sare.

Podjeli paketića su prisustvovali predstavnici udruženja Kali Sara – RIC gđa Sanela Bešić, gosp. Dervo Sejdić, Direktori Javnih Ustanova, stručni saradnici, asistenti u vrtićima, i lokalni romski koordinatori.

Cilj ovog projekta je razvijanje institucionalnih kapaciteta i usluge u izabranim općinama/gradovima kod donosioca odluka i vaspitača kako bi se povećao upis u predškolske institucije (s posebnim naglaskom na romsku djecu) i povećala svijest o važnosti predškolskog obrazovanja.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Konferencija “Kulturno – historijsko nasljeđe Roma u BiH”

Udruženje„Kali Sara – Romski informativni centar“ je, u sklopu projekta „BH Roma arhiv“, organizovala konferenciju na temu „Kulturno-historijsko naslijeđe Roma u Bosni i Hercegovini“  koja se održala 28. novembra 2016. godine sa početkom u 10 sati  u hotelu „Hollywood“ Sarajevo. Održavanje konferencije finansijski je podržao Fond otvoreno društvo BiH i OSCE BiH.

Zakonodavni okvir u BiH o osnovnom obrazovanju nalaže da se u školama u kojima učenici pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu obezbijedi obrazovanje na jeziku te nacionalne manjine. U slučaju kad čine jednu petinu onda je potrebno da se obezbijedi nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju. U nedostatku edukativnog materijala i historijskih činjenica u udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje, javila se potreba za istraživanjem o historiji, kulturi i jeziku Roma u BiH.

U okviru projekta „BH Roma arhiv“  pristupljeno je  arhivima, muzejima i bibliotekama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou s ciljem prikupljanja informacija o arhivskim fondovima/građi koja bi mogla da sadrži informacije/podatke o životu Roma u BiH i izrađen je izvještaj/procjenu sadržaja fondova na temu života Roma u BiH: historiji, kulturi, običajima, književnosti i svim drugim dokumentima/publikacijama koje su štampane o Romima u BiH.

Cilj održane konferencije je bio prezentacija izvještaja o arhivskim fondovima koji potencijalno sadrže arhivsku građu o životu Roma u BiH i identifikovanje sljedećih koraka s cljem izrade eduaktivnog materijala koji bi se koristio za predmete historija, kultura, jezik i književnost.

Moderator konferencije je bio gosp. Slobodan Nagradić iz Zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, a obratili su se sljedeći:

1. Biljana Čumur Veselinović – Ministarstvo civilnih poslova BiH/ državna komisija za UNESCO BiH

2. Saša Klepić – Direktor, Arhiv BiH

3. Dženana Trbić – Koordinatorica programa za obrazovanje FOD BiH

4. Jonathan Moore – Šef misije OSCE BiH

5. Dragoljub Acković – Direktor muzeja romske kulture u Beogradu

6. Sanela Bešić – Izvršna direktorica Udruženja “Kali Sara – RIC”

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Obavještenje za medije

Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“ u sklopu projekta „BH Roma Arhiv“ organizuje konferenciju „Kulturno historijsko nasljeđe Roma u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 28. novembra (ponedeljak) u hotelu Hollywood, na Ilidži. Projekat se realizuje uz finansijsku pomoć FOD BiH i OSCE BIH.

Zakonodavni okvir u BiH o osnovnom obrazovanju nalaže da se u školama u kojima učenici pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu, obezbijedi obrazovanje na jeziku te nacionalne manjine. U slučaju kad čine jednu petinu onda je potrebno da se obezbijedi nastava o jeziku, književnosti, historiji i kulturi nacionalne manjine kojoj pripadaju. U nedostatku edukativnog materijala i historijskih činjenica u udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje, javila se potreba za istraživanjem o historiji, kulturi i jeziku Roma u BiH.

Cilj održavanja ove konferencije je prezentacija izvještaja o arhivskim fondovima koji potencijalno sadrže arhivsku građu o životu Roma u BiH i identifikovanje sljedećih koraka s cljem izrade edukativnog materijala koji bi se korsitio za predmete historija, kultura, jezik i književnosti.

U uvodnom dijelu konferencije učesnicima će se obratiti:

Biljana Čamur Veselinović, pomoćnica ministra, sektor za nauku i kulturu, ministarsto civilnih poslova BiH

Saša Klepić, direktor, Arhiv BiH

Dženana Trbić, koordinatorica programa za obrazovanje, FOD BIH

Jonathan Moore, ambasador misije OSCE-a u BiH i

Sanela Bešić, izvršna direktorica, Kali Sara – Romski informativni centar.

U sklopu Panel 1. Historija, kultura i jezik Roma učesnicima konferencije će se obratiti:

Slobodan Nagradić, član državne komisije za UNESCO

Rajko Đurić, predsjednik Romske internacionalne akademije umjetnosti i nauka i

Dragoljub Acković, direktor muzeja romske kulture u Beogradu.

U sklopu Panela 2. Istraživanje arhivskih fondova u BiH učesnicima konferencije će izvještaj o arhivskim fondovima koji potencijalno sadrže arhivsku građu o životu Roma u BiH će prezentirati Benjamina Londrc, ekspertica/istraživačica. Na konferenciji će učestvovati predstavnici ministarstava, arhiva, muzeja, biblioteka, međunarodnih i domaćih nevadinih organizacija iz BiH.

PRESS KONFERENCIJA ZA MEDIJE JE PLANIRANA OD 11:00 DO 11:30 SATI.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

Obavještenje za medije

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine organizuju javne diskusije na temu novih prijedloga akcionih planova za rješavanje problema Roma u BiH.  Javne diskusije se organizuju u sklopu projekta “ROMA ACTION“ (RA)- Unapređenje socijalne inkluzije ugroženih romskih porodica u poplavama ugroženim područjima u BiH kroz pružanje usluga stanovanja i socio-ekonomskih mjera sa proaktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti i drugih lokalnih aktera“ koji implementira “Hlifswerk Austria International” u partnerstvu sa “Arbeiter Samariter-Bund (ASB)” i “Kali Sara – Romski informativni centar (KSRIC)” uz  finansijsku podršku Evropske unije- IPA 2013.

Javne diskusije  će biti organizovane: 21.oktobra u Mostaru sa početkom u 11 sati u prostorijama ureda OSCE misije, 24. oktobra u Travniku sa početkom u 11 sati u prostorijama  općine Travnik, 28.oktobra u Tuzli sa početkom u 11 sati u prostorijama ureda OSCE misije  i 31.oktobra  u Banja Luci sa početkom u 11 sati u prostorijama ureda OSCE misije.

Cilj održavanja javnih diskusija je razmatranje prijedloga novih mjera i aktivnosti iz    Akcionih planova BiH za rješavanje problema Rome iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017. – 2020. godine da se dobije što kvalitetniji nacrt AP BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

Na javnim diskusijama će učestvovati predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava,  općinskih vlasti i predstavnici lokalnih nvo-a.

 

Posted in Nekategorisano | Leave a comment