16.11.2017. Najava – Realizacija projekta socio-ekonomske inkluzije Roma u sedam gradova u BiH

Predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ do kraja novembra ove godine u sklopurealizacije trogodišnjeg projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BiH“, posjetit ćesedam općina i gradova na području Bosne i Hercegovine: Prnjavor, Vukosavlje, Visoko, Brezu, Zenicu,Brčko i Bijeljinu.

Udruženje projekat realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa (CPI), UGOmladinskom romskom inicijativom „Budi mi prijatelj“ Visoko, Udruženjem „Romska djevojka –Romani Ćej“ Prnjavor i Omladinskim centrom „Vermont“ iz Brčko distrikta.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Fonda otvoreno društvo Švicarske (FOSI), a ima za ciljintegraciju specifičnih politika za Rome u opšte politike i javne budžete te IPA planiranje i sinhronizacijupristupa sa trenutnim i predstojećim reformama u BiH u sklopu predpristupnog procesa za ulazak u EU.Jedan od ciljeva jeste i efikasan uticaj na proces donošenja odluka, borbe protiv diskriminacije iisključivanja te promovisanje ljudskih prava i zaštite manjina kroz prizmu evropskih standarda.

Specifični ciljevi bit će realizirani kroz dva klastera: zagovaranje i izgradnju kapaciteta te istraživanje ipraćnje transparentnosti politika, zakonodavstava i budžeta.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.